Celý proces osobního bankrotu neboli oddlužení se zahajuje podáním návrhu na povolení oddlužení, připojuje se k návrhu na zahájení insolventního řízení a k jeho podání je oprávněn pouze dlužník. Pokud již bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh některého z věřitelů, pak může dlužník návrh na povolení oddlužení podat do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byl doručen insolvenčním soudem návrh některého z věřitelů na zahájení insolvenčního řízení. Výše uvedené návrhy se zasílají insolvenčnímu soudu, kterým je Krajský soud.

Zahájení insolvenčního řízení (osobního bankrotu)

Insolvenčním návrhem podaným k příslušnému soudu se zahajuje insolvenční řízení, které vede zejména k rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku (osobním bankrotu) dlužníka a způsobu jeho řešení (oddlužení). V tomto případě tedy rozhodnutí o osobním bankrotu (úpadku) dlužníka, povolení oddlužení a stanovení způsobu oddlužení, zda zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Pozor na podmínky a zamítnutí návrhu na osobní bankrot

Insolvenční soud však může návrh na povolení oddlužení zamítnou, zejména v případech kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že tímto návrhem dlužník sleduje nepoctivý záměr (např. kdy návrh podala osoba, která se tímto způsobem snaží řešit závazky, které jí vznikly z předchozí podnikatelské činnosti) nebo pokud by hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, byla nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže s tím tito věřitelé budou souhlasit. Pro více informací čtěte podmínky osobního bankrotu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vydalo na základě zákonného zmocnění předepsaný formulář – návrh na povolení oddlužení, který v sobě již zahrnuje i insolvenční návrh, je však nutné v předepsaném formuláři návrhu na povolení oddlužení přesně vyznačit kolonku, aby bylo zřejmé že se jedná současně i o insolvenční návrh, jinak by byl návrh insolvenčním soudem odmítnut.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

  • označení kterému soudu je návrh na povolení oddlužení adresován
  • kdo návrh na povolení oddlužení podává
  • návrh na povolení oddlužení musí být datován a podepsán

Dále musí návrh na povolení oddlužení obsahovat:

  • označení dlužníka a osob, které jsou oprávněny za dlužníka jednat
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
  • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

Je tedy zřejmé, že dlužník je povinen v návrhu na povolení oddlužení uvést údaje o svých minulých i budoucích (byť očekávaných) příjmech.

Doporučené stránky

  • Co je to osobní bankrot  – Co je to osobní bankrot
  • Podmínky osobního bankrotu  – Podmínky vyhlášení osobního bankrotu
  • Osobní bankrot manželů  – Osobní bankrot manželů
  • Dokumenty k oddlužení  – Dokumenty k oddlužení fyzické osoby

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.