Jako ke každému jinému návrhu, jímž se osoba něčeho domáhá u soudu, je třeba i k návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby (osobní bankrot) připojit požadované dokumenty a listiny.

Jedná se především o listiny dokládající to, že dlužník splňuje podmínky vyžadované insolvenčním zákonem pro to, aby soud oddlužení fyzické osoby povolil a dále listiny, které jsou rozhodující pro určení způsobu řešení osobního bankrotu, zda tedy bude osobní bankrot řešen splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty.

K návrh na povolení oddlužení fyzické osoby musí dlužník připojit následující přílohy:

  • Seznam majetku a seznam závazků
  • Doklady o příjmech dlužníka
  • Písemný souhlas nezajištěného věřitele

Seznam majetku a seznam závazků

K návrhu na povolení oddlužení je připojen seznam majetku a seznam závazků, (pokud však již dlužník v rámci řízení uvedené seznamy předložil a došlo v mezidobí k jejich změně, tak musí připojit prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil)

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek, přičemž u pohledávek musí být uvedeno, na základě čeho pohledávka vznikla, jaká je její výše a dlužník je také povinen se vyjádřit k tzv. dobytnosti pohledávek. Pokud je majetek nebo pohledávka předmětem soudního řízení (sporu) musí být i tato skutečnost uvedena v seznamu majetku a závazků.

V seznamu majetku také dlužník u každé položky musí uvést pořizovací cenu a dobu pořízení majetku a dále také uvést odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Ocenění musí být provedeno znalcem pouze pokud se jedná o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění pohledávek.

Doklady o příjmech dlužníka

K návrhu na oddlužení je třebá dále doložit listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky.

Písemný souhlas nezajištěného věřitele

Je nutno také doložit písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl na tom, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

V tomto písemném souhlasu musí být dále uvedena nejnižší hodnota plnění, které tento věřitel obdrží, na čemž se musí dlužník s věřitelem dohodnout a podpis věřitele musí být úředně ověřen.

Pokud nejsou k návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby připojeny všechny zákonem vyžadované přílohy nebo pokud tyto přílohy neobsahují všechny náležitosti vyžadované insolvenčním zákonem, vyzve insolvenční soud dlužníka (navrhovatele) k doplnění, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů. V této výzvě která má formu usnesení insolvenčního soudu současně insolvenční soud navrhovatele poučí o tom, jakým způsobem má doplnění popř. opravu provést.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.