Osoba, jež může dle insolvenčního zákona podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, musí naplňovat zákonem vyžadované znaky úpadku, přičemž je dlužník v úpadku, pokud má

 1. více věřitelů (tedy nejméně dva) a
 2. peněžité závazky, s jejichž úhradou je více než 30 dnů v prodlení po splatnosti a
 3. není schopen tyto závazky plnit (tzv. platební neschopnost).

Je tedy zřejmé, že dlužník pro podání návrhu na vyhlášení osobního bankrotu musí splňovat podmínku mnohosti věřitelů, tedy musí mít peněžité závazky s jejichž úhradou je v prodlení o více než 30 po splatnosti vůči alespoň dvěma věřitelům. Dlužník tedy musí splňovat všechny výše uvedené podmínky pro podání návrhu na vyhlášení osobního bankrotu současně.

Za platebně neschopného dlužníka se považuje dlužník jestliže

 1. zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
 2. neplní dlužník podstatnou část svých peněžitých závazků po dobu delší než tři měsíce po lhůtě jejich splatnosti, nebo
 3. pokud není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých závazků dlužníka výkonem rozhodnutí či exekucí, nebo
 4. jestliže dlužník nesplnil svoji povinnost uloženou insolvenčním soudem, a to předložit příslušné seznamy (jedná se o seznam majetku dlužníka včetně pohledávek s uvedením případných dalších dlužníků dlužníka, seznam veškerých závazků dlužníka s uvedením věřitelů, a dále doložení listin, které dokládají úpadek dlužníka).

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem vyžadovaná podmínka pro podání návrhu na vyhlášení osobního bankrotu, a to „platební neschopnost“ je splněna na straně dlužníka, pokud naplňuje jeden ze čtyř z výše uvedených znaků.

Další podmínky osobního bankrotu

Insolvenční zákon vyžaduje pro úspěšné podání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot) splnění dalších podmínek, které pokud nejsou splněny, vedou k tomu, že insolvenční soud návrh zamítne. Jedná se o následující podmínky osobního bankrotu:

 1. pokud lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník domáhající se osobního bankrotu sleduje podáním návrhu nepoctivý záměr, nebo
 2. pokud hodnota plnění, které by v případě že soud povolí osobní bankrot (oddlužení) obdrželi věřitelé, jejichž pohledávky nejsou zajištěny, bude nižší než 30% z jejich pohledávek (toto však neplatí, pokud s tím tito věřitelé vysloví souhlas), nebo
 3. jestliže návrh na povolení oddlužení (osobní bankrot) podala znovu osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve insolvenčním soudem rozhodnuto, nebo
 4. pokud dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v rámci insolvenčního řízení.

Nepoctivý záměr osobního bankrotu

Přičemž insolvenční zákon v rámci osobního bankrotu usuzuje na tzv. nepoctivý záměr sledovaný podáním návrhu zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka nebo jeho zákonného zástupce probíhalo v posledních 5 letech insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo pokud podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před podáním návrhu na oddlužení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.